سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی رضایی – استاد یار پژوهش و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

چکیده:

داده های کیفی آب و دبیهای نظیر در سه ایستگاه آب سنجی به تعداد ۸۹ نمونه هم زمان مورد تحلیل همبستگی آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد درحالت کلی دبی هر سه ایستگاه و عوامل کیفی دارای رابطه آماری معنی دار هستند. اما بصورت فصلی چنین وضعیتی تنها برای فصول پاییز و زمستان برقرار است. همچنین وجود تشکیلات زمی نشناسی شور در پایین دست موجب عدم تأثیر پذیری غلظت کاتیون سدیم و نسبت سدیم جذب شده از تغییرات دبی جریان در ایستگاه قره گونی می شود. نتیجه آنکه با احداث سد تلوار تغییرات منفی در کیفیت آب پایین دست بویژه در فصول پائیز وزمستان روی خواهد داد.