سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود شریف زاده اصلی – کارشناسارشد خاک و پی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید مجدالدین میرمحمدحسینی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از عوامل اصلی در طراحی و ساخت ایمن دیوارهای حائل، شناخت کمی و کیفی رانشهای وارد به این دیوارها میباشد. مدلهای آزمایشی و تحلیلی بسیاری جهت تخمین رانش خاک ارائه شده است. نظرات و توصیههای مختلفی در خصوص نحوه توزیع و نقطه اثر رانش خاک وجود دارد اما نوع تغییر مکان و میزان آن در روابط ارائه شده در نظر گرفتهنشده است. در این مقاله ساخت یک مدل عددی به وسیله نرمافزار"FLAC 2D"جهت مطالعه رانش مقاوم خاک تشریحشده است. به کمک این مدل عددی، تحلیلهای وسیعی در شرایط مختلف روی یک مدل دیوار حائل انجام گرفته و نتایج قابل ملاحظهای پیرامون کم و کیف رانش خاک بر دیوارهای حائل بدست آمده که بخشی از نتایج مربوط به تعیین رانش خاک تحت اثر تغییر مکانهای مختلف دیوار در این مقاله ارائه شده است.
یکی از حالت محتمل در بارگذاری روی یک دیوار حائل مربوط به شرایطی است که دیوار در اثر یک عامل خارجی به سمتخاک فشرده شده و پس از توقف دیوار بارگذاری قائم سیکلی بر خاکریز پشت دیوار اعمال شود. در این تحقیقات دیوار حائل تا رسیدن رانش مقاوم توده خاک به حداکثر مقدار خود، به خاک فشرده میشود و پس از آن دیوار ثابت میشود. سپس سربار سیکلی در فواصل مختلفی از دیوار بر خاکریز وارد میشود و تأثیر عواملی چون شدت بارگذاری، فرکانس بارگذاری و مشخصات مصالح پشت دیوار بر روی رانش خاک بررسی میشود. دیوار حائل در نظر گرفته شده صلب بوده و مصالح خاکریز، خاک دانهای خشک است.