سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرزو عرب نیا –

چکیده:

به منظور مطالعه تأثیر سمیت سرب برروی صدفDreissena polymorpha و نیز جهت استفاده از این موجود درپایش زیستی اکوسیستم های آبی و ارائه یک روش زیستی جهت پایش غلظت فلز سنگین سرب در اکوسیستم های آبی، ایندوکفه ای در آزمایشگاه از نظر تأثیر آلودگی سرب و تأثیر بر روی نرخ فیلتراسیون دوکفه ای، مورد بررسی قرار گرفت. فیلتراسیون دوکفه ای یکی از مهمترین فعالیت های فیزیولوژیکی و بیولوژیکی این موجود می باشد که می تواند تحت تأثیر غلظت آلایند هها در محیط قرار گیرددوکفه ایها در آکواریوم های مختلف تحت تأثیر غلظت های مختلف ۰/۱ ، ۰/۲۵ و ۰/۴ ppm قرار گرفتند و نرخ فیلتراسیون از طریق کاهش در تراکم جلبکی که برای تغذیه صدف دوکف های بکار م یرود، محاسبه گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش غلظت سرب در محیط نرخ فیلتراسیون دوکفه ای مذکور کاهش می یابد و رابطه معکوس بین این دو پارامتر برقرار است.