سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید بهروزقائمی – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی
امیر عبداله زاده – دانشیار متالورژی
ازاده متاله – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی
سهیل سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی

چکیده:

استفاده گسترده از سوپرآلیاژها در ادوات ثابت و متحرک توربینهای گازی و تمایل به افزایش دمای گازورودی به توربین به جهت افزایشبازده ایجاب میکند که استحکام و مقاومت خزشی سوپرآلیاژها افزایش داده شود. خواص مکانیکی سوپرآلیاژهای پایه نیکل متأثر از رسوباتγ′اندازه و شکل دانهها، رسوبات کاربیدی و بریدی است. اندازه و کسر حجمی رسوبات γ′نسبت به سایر موارد اهمیت بیشتری دارد. باعملیات انحلالی درسوپرآلیاژهای پایه نیکل، رسوباتγ′درشت و ناهمگن ریختگی حل میشوند و در حینسرمایشاز دمای انحلال، رسوباتی ریز و پراکنده در زمینه تشکیل میشود و در ادامه با پیرسازی آلیاژ، کسرحجمی رسوباتγ′افزایشمییابد. در این پژوهشنحوه انحلال رسوباتγ′و تأثیر سرعتسرمایشاز دمایانحلال تا دمای محیط، بر مورفولوژی، اندازه و توزیع رسوباتγ′بررسی شده است.