سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل عظیمی – گروه زیست فرایند، پژوهشکده صنعت، پژوهشگاه ملی مهندس ژنتیک و زیست فناوری
سیدصفا علی فاطمی – گروه زیست فرایند، پژوهشکده صنعت، پژوهشگاه ملی مهندس ژنتیک و زیست فناوری
فرشته نعیم پور – گروه بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق تغییرات رشد باکتری اشرشیا کلی ١ نوترکیب مولد فاکتور تحریک کننده کلن یهای گرانولوسیت و ماکروفاژ ٢، غلظتهای سوبسترا، فسفر و آمونیوم و همچنین پایداری پلاسمید، به کمک بیورآکتور همز ندار پیوسته در سرعتهای رقیق سازی۰/۱ تا ۰/۸بر ساعت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش سرعت رقیقسازیغلظت توده سلولی به مرور کاهش یافته و در سرعت ۰/۸ بر ساعت طی فرآیند شویش به صفر میرسد. در طول شرایط پایا غلظتهای فسفر و آمونیوم ثابت بوده اما پایداری پلاسمید تا ۵۰ درصد کاهش یافت. همچنین تولید hGM-CSF نیز تحت القای شیمیایی باIPTG در سرعت های رقی قسازی ۰/۱، ۰/۳، ۰/۵بر ساعت بررسی شد. نتایج نشان داد که از سیستم پیوسته برای تولید پروتئین نوترکیبhGM-CSFمیتوان استفاده نمود. بررسی بهره دهی حجمی در سرعت- های رقیق سازی مختلف، مقادیر بیشینهای در۰/۶ و ۰/۳ بر ساعت به ترتیب برای رشد و تولید hGM-CSFرا نشان داد.