سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین حجازی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه باهنر کرمان، کرمان- بلوار جمهوری اسلامی
فاطمه مجیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه باهنر کرمان، کرمان- بلوار جمهوری اسلامی
غلامحسین اکبری – استادیار بخش متالورژی دانشگاه باهنر کرمان.

چکیده:

آلیاژهای مس -کروم به د لیل هدا یت الکتر یکی بالا به همرام استحکام مناسب، کاربرد گسترده ای درصنایع الکتر یکی دارند . این آ لیاژها جزء د سته آلیاژهای رسوب سختی پذیر محسوب میشوند، از این روهرچه میزان حلالیت کروم در مس افزایش یابد، رسوبات بیشتر و پراکنده تری در مرحل ه پیرسازی در زمینه آلیاژ تشکیل می شود. در پژوهش حاضر برای افزایش حلالیت کروم در مس از روش ریخته گ ریدر قالب مسی آبگرد استفاده شد. سپس عملیات حرارتی پیرسازی در سه دمای ۶۰۰ و ۵۵۰ و ۴۵۰ و در زمان های مختلف انجام پذ یرفت. نتایج حاصل از آزمایشها نشان داد که حداکثر حلالیت کروم درمس از ۰/۸ wt.% د ر دما ی یوتکتیک ( ۱۰۷۵به wt.%1/12 در دمای محیط افزایش پیدا کرده است همچنین سختی سنجی نشان داد که عامل موثر در بهبود خواص آلیاژ صرفاً میزان کروم محلول در آلیاژ میباشد . میزان کروم غیر محلول تأثیر زیادی بر خواص آلیاژ ندارد.