سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیمین پرویزی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
رضا امیرنیا – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
ایرج برنوسی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

به منظور بررسی اثرات رقم و تراکم بوته بر زمان رسیدگی محصول ، عملکرد و اجز ای عملکرد دانه لوبیا چیتی یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در سال ۱۳۸۶ در منطقه تبریز به اجرا درآمد. سه رقم خمین، ۱۱۸۱۶ و G-14088 در چهار تراکم ۱۴، ۲۰، ۳۰ و ۶۰ بوته در مترمربع در مزرعه کشت شدند . در این بررسی کلیه پارامترها (تعداد شاخه در بوته ، تعداد دانه در بوته ، وزن ۱۰۰ دانه ، عملکرد دانه ، شاخص برداشت ، تعداد روز تا گلدهی و تعداد روز تا رسیدگی ) به طور معنی داری تحت تأثیر رقم و تراکم به تنهایی و اثر متقابل آنها قرار گرفتند به طوریکه با افزایش تراکم، تمامی پارامتر کاهش یافتند اما زیادی تراکم همه آنها را جبران کرد و در نهایت عملکرد دانه که مهم ترین پارامتر محسوب می شود افزایش یافت . از این آزمایش نتیج ه گرفته شد که افزایش تراکم می تواند عامل رسیدگی زودتر محصول نسبت به تراکم های پایین باشد که این به علت موقعیت تشکیل نیام ها در بوته (در تاج گیاه) می باشد که نور خورشید را بیشتر جذب می کنند.