سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نسرین فرزانه – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
احمد گلچین – استاد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
مجتبی جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی

چکیده:

این مطالعه در سال ۱۳۸۶به منظور بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن ( ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم در لیتر) و بور (۰/۵، ۱/۰ و ۱/۵و ۲/۰میلی گرم در لیتر) بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی انجام گرفت. پژوهش در گلخانه دانشکده کشاورزی زنجان در محیط کشت پرلیت بصورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که بالاترین عملکرد، تعداد میوه، درصد ماده خشک میوه و بریکس از مصرف ۲۰۰ میلی گرم نیتروژن در لیتر بدست آمد ، سطوح بالاتر نیتروژن بطور معنی داری باعث کاهش مقدار این صفات گردید. بیشترین عملکرد، تعداد میوه، درصد ماده خشک و مواد جامد محلول میوه از سطح یک میلی گرم در لیتر بور بدست آمد. در مقابل با مصرف ۲ میلی گرم بور در لیتر مقدار این صفات بطور معنی داری کاهش یافت. اثر متقابل نیتروژن و بور نیز بر کلیه صفات مورد مطالعه (عملکرد، تعداد میوه، درصد ماده خشک و مواد جامد محلول میوه) معنی دار بود، بیشترین و کمترین مقدار این صفات به ترتیب از تیمارهای N200B1.0 و N400B2.0 بدست آمد.