سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
احمد حسن پورفتاحی – گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس
حجت الله جعفریان – گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس

چکیده:
به منظور بررسی اثرات پروبیوتیکی آسپرژیلوس نایجر بر پاره ای از شاخص های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss آزمایشی با ۱٨۲ قطعه ماهی با میانگین وزنی خطای استاندارد۲۸/۷۴±۰/۰۸ گرم به مدت ٨ هفته انجام گرفت. این مطالعه در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با ۴ تیمار و ۳ تکرار انجام شد که شامل تغذیه ماهیان باجیره های غذایی حاوی ۷ ۱۰×۱و۷ ۱۰×۲و۷ ۱۰×۳ سلول درگرم غذا وشاهد جیره پایه بدون پروبیوتیک بود ماهیان به صورت تصادفی در ۱۰ حوضچه فایبرگلاس با تراکم ۱۵ قطعه ماهی در هر تانک توزیع گشته و پس از ٨ هفته غذادهی باجیره های آزمایشی در انتهای دوره، برخی از شاخص های خونی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج داده های حاصل از تحقیق حاضر، حاکی از بهبود معنی دار تعداد کل گلبول های سفید WBC ، لنفوسیت Lym ( و نوتروفیل ) Neut خون ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی حاوی پروبیوتیک نسبت به گروه شاهد بود P<0/05 با این وجود در تعداد کل گلبول های قرمز RBC ، درصد هماتوکریت ) HCt ، غلظت هموگلوبین Hb و اندیس های خونی شامل حجم متوسط گلبولی MCV وزن هموگلوبین داخل گلبولی MCH و غلظت هموگلوبین داخل گلبولی MCHC در تیمارهای آزمایشی نسبت به گروه شاهد اختلاف معنی داری مشاهده نشد p>0/05 P. نتایج این آزمایش نشان دهنده این است که افزودن نایجر به عنوان پروبیوتیک به جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان، می تواند دارای اثرات مثبتی بر گلبول های سفید خون این ماهی باشد.