سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل خلیل پور – پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تهران
حسین گلبابایی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
رحمان شریفی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
بهجت روشن –

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از سوپر جاذبهای داخلی ساخت پژوهشگاه پلمیر ایران قصد افزایش کارایی آب به میزان ۲ تا برابر آن در بسترهای جنگل کاری حوزه های آبخیز را داریم، که بر مبنای آن ۴ سطح سوپر جاذب (صفر ،۴۰ ، ۸۰ و ۱۲۰ گرم در عمق ۱۰ تا ۵۰ سانتی متری خاک و مخلوط با کل خاک چاله به قطر ۵۰ سانتی متر، ۲ سطح دور آبیاری با ۱۰ و ۲۰ روز زمان حد فاصل آبیاریها و ۲ سطح حجم آبیاری ۱۰ و ۲۰ لیتر برای هر نهال در قالب یک طرح فاکتوریل ۲×۲×۴ کامل تصادفی و در ۹ تکرار و به مدت ۴ سال انجام شد. در حالت معمول برای هر نهال در فاصله ۲۰ اردیبهشت تا ۳۰ مهر ماه مقدار ۲۰ تا ۳۰ لیتر آب به فواصل ۷ تا ۱۰ روز برای آبیاری نهالها، مورد استفاده قرار می گیرد. در فواصل ۳ و ۶ و ۹ روز از زمان آبیاری رطوبت خاک در عمق صفر تا ۳۰ و صفر تا ۵۰ سانتی متر برداشت شد و نتایج با هم مورد مقایسه قرار گرفت، نتایج حاصله نشان می دهد که اختلاف معن یداری بین تیمارهای ۱۲۰ و ۸۰ گرم پلیمر و شاهد در سطح ۱% وجود دارد. بطوریکه، با افزایش فاصله آبیاری مقدار رطوبت در تیمارهای با دور آبیاری ۲۰ روز و حجم ۲۰ لیتر آب از نظر رطوبت خاک هیچ اختلاف معنی داری با تیمارهای شاهدی که در مدت ۱۰ روز ۲۰ لیتر آب دریافت کرده نداشته. بدین معنی که سوپر جاذب موجود در خاک باعث گردیده که با دو برابر شدن دور آبیاری تفاوت معنی داری بین شاهد و تیمارهای دارای سوپر جاذب نباشد، این موضوع با افزایش سوپر جاذب خاک بهتر نمایان می شود. در این تحقیق ثابت شده که با افزایش سوپر جاذب هر چه زمان آبیاری طولان یتر شده و دور آبیاری افزایش پیدا کرده است، مقدار رطوبت خاک در مقایسه با شاهد بیشتر بوده و حتی در سطح یک درصد معنی دار شده است.