سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نازنین عطایی – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه الزهرا
شیرین قربانی – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه الزهرا
کاظم خاوازی – بخش تحقیقات میکروبیولوژی خاک موسسه تحقیقات خاک و آب
احمد اصغرزاده – بخش تحقیقات میکروبیولوژی خاک موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

سودوموناس های فلورسنت گروه مهمی از جامعه باکتری های ریزوسفری را تشکیل می دهند. در این میان انواع فلورسنس و پوتیدا از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و قادرند با استفاده از مکانیسم های مختلف به سلامت و رشد بهتر گیاه کمک نمایند. تولید هورمون اکسین یکی از مهمترین مکانیسم های مورد استفاده این باکتری ها برای توسعه سیستم ریشه ای گیاه و افزایش عملکرد آن می باشد. در این تحقیق ۸۰ جدایه P. Putida از نظر تولید هورمون اکسین مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان هورمون جدایه ها با استفاده از روس اسپکتروفتومتری و در دو غلظت متفاوت تریپتوفان اندازه گیری شد . میزان هورمون اکسین تولید شده در ۵۰/۵۶ در سطح از سویه ها بین ۱ تا ۵، و در ۳۲/۵۸ درصد از سویه ها بین ۵ تا ۱۰ و در ۱۶/۸۵ درصد از سویه ها بیش از ۱۰ میلی گرم در لیتر بود. همچنین نتایج نشان داد که باکتری های از نظر تولید اکسین، در غلظت های متفاوت تریپتوفان تفاوت قابل ملاحظه ای از خود نشان می دهند. سپس ۱۵ جدایه با میزان ترشح هورمون متفاوت در سه سطح بالا، متوسط و پایین انتخاب شده اند. این باکتری ها به بذور گندم تلقیح و رشد آنها با نمونه های شاهد در دو زمان ۱۳ و ۱۹ روز و در بستر ورمیکولیت مقایسه شدند. همچنین تأثیر باکتری های بر تارهای کشنده ریشه گندم با استفاده از مطالعات میکروسکوپی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد شاخص های مختلف به ویژه طول ریشه، میزان ریشه های جانبی و تارهای کشنده در نمونه های تلقیح شده در مقایسه با نمونه های شاهد تغییر فاحشی را نشان دادند.