سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسین شیرانی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
محمدعلی حاج عباسی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید افیونی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مــدیریت خــاک ورزی و آبیاریعوامــل مهــم و مــؤ ثــری در آبشــوئی مــواد شیمیائی کشاورزی می باشند . خاک ورزی نمادهـای سـاختمانی خـاک از قبیل توزیع اندازه خلل و فرج،کل تخلخل درشت و پیوستگی خلل و فـرج خاک را تغییر می دهد که در واقع عناصر کلیدی در هدایت هیـ ـدرولیکی خاک می باشند [.۲] تحقیقات متعدد نشان داده اند که سامانه های خـاک ورزی بر روی خواص فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیکی خاک تأثیر داشـته و بنابراین بر روی حرکت آب و املاح در خاک موثرند [۱ و۴ ]مواد آلی بـر خصوصیات فیزیکی خاک از قبیل ساختمان خاک [۳] ، هدایت هیدرولیکی خاک [۵] و نفوذ آب در خاک تأثیر داشته و بنابراین می تواند بر حرکـت آب و املاح در خاک م ؤ ثر باشد . با ایـن وجـود مطالعـات در زمینـه تـأثیر مستقیم مواد آلی بر حرکت املاح در خاک کمتر صورت گرفته است