سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی فاضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانش
رضا محمودی – استاد گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
محمد شیخ شاب بافقی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق تأثیر سیلیسیم بر شکل پذیری ورق برنج ۷۰-۳۰ حاوی ناخالـصی آهـن مـورد بررسـی قـرار گرفتـه است . ابتدا دو اسلب بر پایه برنج ۷۰-۳۰ یکی با ۰/۳ درصد آهن و دیگری با ۰/۳ درصد آهن و ۰/۵ درصـد سیلیـسیم با ضخامت ۲۰ mm ریخته گری گردید . ضخامت شمشها با نورد گرم به ۳ mm وسپس توسط فرایند نـورد سـرد به ضخامت نهایی ۲/۳ mmرسید . عملیات حرارتی آنیل بر روی ورقها به مدت یک ساعت و در دمـای ۷۰۰ º C انجام شد . جهت مطالعه تأثیر سیلیسیم بر شکل پذیری ورق برنج ۷۰-۳۰ حاوی ناخالصی آهـن، آزمـایش کـشش تک محوری و بررسی های متالوگرافی بر روی نمونه ها صورت گرفت . نتایج نشان می دهـد کـه افـزودن سیلیـسیم ســبب افــزایش قابلیــت انعطــاف و اســتحکام آلیــاژ نــسبت بــه بــرنج آهــن دار مــیشــود . نتــایج حاصــل از تــصاویر میکروسکوپ الکترونی روبـشی (SEM) رسـوباتی ریـز و پراکنـده غنـی از سیلیـسیم و آهـن را در سـاختار نـشان میدهد . سیلیسیم با تشکیل ترکیب بین فلزی با آهن از میزان آهن زمینه کاسته است و در نتیجـه نقـش مـضر آهـن درکاهش انعطاف پذیری آلیاژ کم شده است .