سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مطهره السادات حسینی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شاهین بنکدار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شهریار حجتی امامی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق هیدروژ لهای برپایه پل یوینیل الکل و کایتوسان با نسب تهای مختلف تهیه گردید و تأثیر اعمال سیکل هایفریز- تاو بر خواص این هیدروژل ها بررسی شد. نتایج نشان دادند که اعمال سیکل های فریز – تاو باعث افزایش مقاومت نمونه ها بهتخریب پذیری و همچنین افزایش استحکام کششی آنها م یگردد. زیست سازگاری این نمونه ها در مجاورت سلول های کندروسیت