سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدعلی ترکی هرچگانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مزرعه دانشگاه تبریز
رسول محمدرضائی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز
علیرضا نیکویی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

اکثر کارشناسان اقتصاد و مدیریت کشاورزی تأثیر عامل مدیریت در فرآیند تولید را بیش از سایر عوامل مانند؛ زمین، سرمایه، نیروی کار و … می دانند . روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش از نوع پیمایشی و مطالعات میدانی بود آه در آن نمونه مورد نظر به روش نمونه گیری کاملاً تصادفی ا ز میان پیازکاران شهرستان آذرشهر استان آذربایجان شرقی انتخاب گردید . سپس، جمع آوری داده ها با بهره گیری از ابزار پرسشنامه و مصاحبه حضوری با پیازکاران جمعیت نمونه صورت پذیرفت . در این مطالعه، تأثیر سه گروه از شاخصهای مدیریتی در سه سطح قوی، متوسط و ضعیف بر درآمد خالص پیازآاران مورد بررسی قرار گرفته است . تحلیل داده ها با استفاده از تشکیل جداول متقاطع و روش تجزیه و تحلیل عاملی شاخصها انجام شد . نتایج بررسی نشان داد که توانمندی مدیریتی زارعین در ارتباط با شاخصهای تجاری، مالی و حسابداری بر روی درآمد خالص پیازکاران تأثیر مثبتی دارد، بطوریکه شاخصهای » توجه به روشهای افزایش ( کاهش ) قیمت پیاز و نهاده های مصرفی « ، » جمع آوری اطلاعات بازاری نهاده های مصرفی در تولید و فروش پیاز « و » توجه به سطوح متفاوت قیمتها « بیشترین تأثیر شاخصهای مدیریت تجاری را در بر دارد . همچنین از میان شاخصهای مدیریت مالی » دسترسی دائمی به پول نقدی و استفاده از آن « و » توجه به « برنامه های اعلام شده دولت در زمینه مواردی مثل وام، یارانه و قیمت تضمینی برای محصول پیاز
بیشترین تأثیر بر درآمد خالص پیازکاران را داشته است . در نهایت از میان شاخصهای حسابدار ی » محاسبه سود وزیان سالیانه « دارای بیشترین و » مستندکردن جریانات داد وستد نقدی و نسیه « کمترین تأثیر بر درآمد خالص پیازکاران می باشد . همچنین بطور متوسط ٥٢/٩ ، ٤٨/١ و ٣٢/٢ درصد از بهره برداران به ترتیب تأثیر قوی شاخصهای تجاری، حسابداری و مالی بر درآمد خالص پیازکاران را تأیید می نمایند . نتایج تجزیه و تحلیل عاملی شاخصها نشان داد آه اثر متقابل شاخصهای تجاری، مالی بر درآمد خالص بهره برداران دارای بالاترین تأثیر و اثرات ثابت شاخصهای مالی و تجاری به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند