سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ایمان ساری صراف – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
سیامک سراج زاده – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

فولادها در زمره پرکاربردترین گروه از آلیاژها در صنعت هستند، از این رو تحلیل رفتار این دسته از آلیاژها پس از فرایندهای ساخت به منظور دستیابی به ساختاری مطلوب ضروری به نظر می رسد. هدف از این پژوهش آن است که با تغییر مسیر کرنش از حالت تک محوری به کرنش صفحه ای در شرایط متفاوت میزان کرنش و نرخ کرنش بتوان رفتار تبلورمجدد این ماده را مورد بررسی قرار داد. بدین منظور با استفاده از آزمایش فشار ساده و تست فشار جانبی در شرایط مختلف تغییرفرم، سینتیک تبلورمجدد تحت ارزیابی قرار می گیرد. برای تعیین میدان های سرعت و کرنش از نرم افزار ABAQUS استفاده شد تا بتوان به طور دقیق اثر مسیر کرنش بر مناطق مختلف نمونه های آزمایش شده را تعیین و مقایسه کرد. پس از انجام فرایندهای تغییرشکل، عملیات تبلورمجدد استاتیکی بر روی نمونه ها صورت گرفته و سپس آزمایش های سختی سنجی و بررسی های ریزساختاری انجام گردید. در ادامه با ارزیابی و مقایسه این مشاهدات می توان به تحلیل قابل قبولی بر رفتار و سینتیک تبلور مجدد این آلیاژ تحت مسیرهای متفاوت تغییر فرم دست یافت