سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس آقاخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز مصطفی زاده فرد – دانشیار گروه آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر حیدرپور – استادیار گروه آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
حامد منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور بررس ی تأث یر شور ی آب آب یاری و م یزان آبـشو یی بـر ک یفیـ ت و کمیـ ت زه آب و عمـق خـالص آبیاری در آزمایشی گلخانه ای شامل ٣ ت یمار شور ی آب آب یاری ٤، ۹ و ۲۱ دس ی زیمنس بر مت ر و ۴ میزان آبشو یی ۰، ۷۱، ۹۲ و ٧۳ درصد بر روی خاکی شور با بافت سنگین Silty Clay loam در غالب طرح آماری فاکتوریـل در ۷ تکرار انجام شد . نتایج آزمایش نشان داد که افزایش شور ی آب آب یاری اگر چه عمق خالص آبیـاری و میـزان زه آب را کاهش داد اما افزایش شوری زه آب را در پی داشت . افزایش میزان آبشویی بـا افـزایش کیفیـت و
کمیت زه آب خروجی از خاک و عمق خالص آبیاری ، نقش مهمی در کاهش مضرات شوری داشـت و بیـ شترین راندمان آبشویی در کمتر ین شور ی آب آب یاری مشاهده شد . اگر چه بیشترین املاح خروج ی از خاک توسـط زه آبهای آب یاریهای اول یه صورت گرفت ول ی در نها یت درتمـام شـور یهای آب آب یـ اری و نـسبت هـا ی آبـشو یی در آبیاریهای بعدی در طول فصل روند یکسانی مشاهده شد .