سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عبدالرحمان محمدخانی – استادیار گروه باغبانی و خاکشناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
محمدحسن صالحی – استادیار گروه باغبانی و خاکشناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

پسته یکی از محصولات مهم باغی است که علاوه بر مصـارف داخلـی، جایگاه آن ب ه عنوان یکی از منابع ت أمین ارز بـر کسـی پوشـیده نیسـت . مورد کشت و کار پسته در کشور غالب مناطقً ا در حاشیه کویر واقع شـده که یکی از مشکلات عمده آن شوری خاک و آب آبیاری است . با توجـه به بالا بودن میزان گچ در خاک هـای شـور کشـور و کمبـود شـدید آب جهت شستشو و اصلاح خاک، تنها راه اسـتفاده پایـدار از ایـن اراضـی، کشت گیاهان مقاوم به شوری است . پسته از گیاهانی است که مقاومت زیادی در برابـر خشـکی و شـوری از خود نشان می دهد [.۳] در مطالعـات انجـام شـده توسـط سپاسـخواه و مفتون [۴] از بین پایه های بادامی، کله قوچی و ف ندقی، رقـم فنـدقی بـ ه دلیل قدرت جذب بالا و انتقال زیاد یون های سـدیم و کلـر، نسـبت بـه شوری حساس تر از دو رقم دیگر تشخیص داده شده اسـت . در آزمایشـی دیگر، بر روی گونه های آتلانتیکـا (Pistacia a tlantica) ، تربینتـوس (P. terebinthus )و هیبریـد ایـن دو گونـه، افـزایش شـوری، ب اعـث
افزایش نسبت رشد ریشه بـه سـاقه گردیـده و تـا شـوری ۱۲/۵ میلـی اکی والان بر لیتر عصاره خاک، انتقال سدیم از ریشه به ساقه بـه شـدت کاهش نشان داده است در حالی که افزایش شوری تـ أثیری بـر غلظـت پتاسیم و منیزیم بافت گیاه نداشته است [.۲] بر اساس پژوهش های بـ ه عمل آمده، عم ده ترین نمک موجود در مناطق پسته کاری ایـران، کلـرور سدیم است [.۳] هدف از این تحقیق، تعیین مقاومت نسـبی چهـار پایـه P. متداول پسته شامل ارقام بادامی ریـز، قزوینـی و سـرخس از گونـهvera و گونه بنه (P. mutica )و تأثیر نمک کلرور سدیم بـر جـذب وانتفال پتاسیم در آنها بوده است .