سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرحیم اوجی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

شوری آب و خاک یکی از مهمترین تنش های محیطی در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا است که عملکردگیاهان را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. نظر به اینکه گیاهان دارویی در محیط های پر تنش رشد و تکامل یافته اند ،ممکن است این گیاهان در شرایط تنش تولید مواد مؤثره بیشتری داشته باشند.اهداف این تحقیق عبارت بودند از بررسی اثر شوری بر جوانه زنی بذر، رشد رویشی و میزان اسانس تولید شده توسط گیاه شوید Anethum graveolens L. این آزمایش در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار شوری شامل ۰ ، ۱/۲۵ ، ۲/۵ ، ۵ و ۱۰ گرم در لیتر کلرید سدیم و انجام شد. بذر های شوید در گلدان های پلاستیکی حاوی ۲ کیلوگرم شن خالص کاشته و با محلول غذایی هوگلند و آرنون اصلاح شده آبیاری شدند و پساز رشد کافی گیاهان تیمارهای شوری همراه با محلول غذایی بر روی نمونه ها اعمال شد و این کار تا ۶ هفته ادامه یافت. سپسخصوصیاتی نظیر وزن تر، وزن خشک و میزان اسانس تولیدی توسط گیاه شوید اندازه گیری شد. بررسی نتایج این تحقیق نشان می دهد که با افزایش شوری درصد و سرعت جوانه زنی بذر به شدت کاهش می یابد. بیشترین میزان وزن تر و وزن خشک در تیمار ۱/۲۵ گرم بر لیتر کلرید سدیم و بیشترین میزان اسانس تولید شده در تیمار ۰ گرم در لیتر کلرید سدیم بدست آمد.