سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمودرضا حیدری – شرکت مهندسین مشاور پویاب، تهران
محمود وفائیان – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکدة مهندسی عمران، اصفهان
نادر شریعتمداری – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکدة مهندسی عمران، تهران

چکیده:

در این مقاله نتایج محاسبات عددی مبتنی بر کاربرد یک نرم افزار اجزای محدود در شرایط کرنش مستوی و محیط الاستیک به منظور دستیابی به مشخصات نشست حاصل از حفر تونل در مناطق خاکی ارائه می شود. هدف اصلی این مقاله، ارائه تأثیر شکل مقطع تونل، شیب سطح زمین و اثر بارهای خارجی بر وضعیت نشست سطح زمین است. از این مطالعه مشخص گردید که گر چه تأثیر عوامل مذکور نسبت به حالت مبنا (یعنی تونل دایره ای واقع در زمینی با سطح افقی و بدون وجود بار خارجی) ممکن است در شرایط متداول و معمول، به طور متوسط حدود ۳۰ درصد یا کمتر باشد، ولی همین تغییرات برای بعضی از شرایط اجرایی حساس می تواند سرنوشت ساز و بحث انگیز گردد. همچنین تأثیر شکل سطح مقطع تا ۳۰ درصد و وجود بار خارجی تا ۱۰۰ درصد می تواند موجب افزایش نشست سطح زمین گردد