سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمود قضاوی – دانشیار دانشکدة عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید کریم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدة عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط

چکیده:

یک برنامة اجزاء محدود برای تخمین نشست زمین و تغییر در نیروهای داخلی لاینینگ در اثر حفاری تونل در زمینهای شیبدار بخدمت گرفته شده است. لذا ابتدا چند رابطة تجربی برای پی ش بینی نشست زمین در زمینهای مسطح با همدیگر مقایسه شده و سپس دو مطالعة موردی جهت تطبیق و بررسی نرم افزار مورد استفاده ارائه گردیده و نتایج خروجی نرم افزار با نتایج ابزار دقیق موجود مقایسه می گردد.مورد مطالعاتی اول به خط ۵ متروی سانتیاگو در کشور شیلی اختصاص داشته و دیگری مربوط به تونل فاضلاب شهر بانکوک در کشور تایلند می یاشد. پی شبینی نتایج نرم افزار مورد استفاده و نتایج محلی ابزار دقیق تطابق قابل قبولی را نشان می دهد. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر شیب سطح زمین بر پروفیل نشست و نیروهای داخلی لاینینگ می باشد. پس
از مطالعة پارامتریک نتیجه شد که در مقدار ماکزیمم نشست تغییر محسوسی ملاحظه نم ی گردد اما با افزایش شیب تا ۲۰ درجه حدود ۱۲ درصد نیروی محوری، ۱۸ درصد نیروی برشی و لنگر خمشی و ۶ درصد میزان تغییرشکل لاینینگ افزوده می گردد اما این مقادیر تغییر قابل توجهی را در طراحی ایجاد نم یکنند.