سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرشته الماسیان – دانشجوی کارشناسیارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
علی رضا آستارایی – عضو هیئت علمی گروه خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مقدار شیرابه تولیدی در فرایند تبدیل زبالههای شهری به کمپوست به دلیل بالا بودن مقداررطوبت آنها زیاد است . بنابراین اگر زبالههای شهری به شیوههای مناسب جمعآوری و مصرف نگردد میتواند مشکلات زیستمحیطی زیادی ایجاد نماید . این تحقیق به منظور بررسی تأثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله شهری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گندم با چهار تیمار آبیاری با نسبتهای مختلف شیرابه به آب ) = T0 آب معمولی، ۲۰ = T20 ، ۴۰ = T40 و ۶۰ = T60 درصد حجمی شیرابه با آب ) به صورت طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در شرایط گلخانه بر گیاه گندم انجام شد . نتایج به دست آمده بیانگر اثرات معنیدار نسبتهای مختلف شیرابه به آب بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم است . تعداد دانه در سنبله ۱/۴) برابر ) ، ارتفاع گیاه ۱۳/۸) درصد ) ، وزن دانه در سنبله ۱/۶) برابر ) و عملکرد کاه و کلش و دانه ( به ترتیب ۱/۵ و ۱/۶ برابر ) در نسبت شیرابه به آب ) T20 ) 20/80 نسبت به شاهد و سایر تیمارها افزایش داشت ).p ≤۰/۰۵) طول سنبله و وزن ۱۰۰۰ دانه در نسبت شیرابه به آب ) T20 ) 20/80 در مقایسه با شاهد تفاوت معنیداری را نشان نداد . افزایش غلظت شیرابه به بیش از ۲۰ عملکرد و اجزای عملکرد را نسبت به شاهد کاهش داد، که احتمالا درصد،ً به دلیل افزایش شوری خاک و اثرات منفی آن بر این پارامترها میباشد (p ≤۰/۰۵) .