سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
فروغ کرمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشتهی زراعت، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
همت اله پیردشتی – دانشیار، گروه زراعت، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدعلی بهمنیار – استاد، گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
ارسطو عباسیان – مربی، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:
به منظور بررسی اثر شیوه های مختلف مصرف روی بر عملکرد و اجزای عملکرد در گیاه ذرت، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: پرایمینگ در سه سطح (بدون پرایم، پرایم با نانو کود روی یک درصد و پرایم با روی خالص یک درصد)، مصرف خاکی در دو سطح (عدم کاربرد روی و کاربرد نانو کود روی) و محلول پاشی در سه سطح (بدون محلول پاشی، محلول پاشی با نانو کود روی و محلول پاشی با روی خالص) بود. در این تحقیق صفات عملکرد دانه، وزن خشک کل و وزن صد دانه بررسی شد. نتایج نشان داد که اثر متقابل پرایمینگ×خاک مصرف×محلول پاشی بر صفت عملکرد دانه و وزن خشک کل معنی دار شد. و تیمار پرایم با روی خالص×مصرف خاکی نانو کود روی×محلول پاشی نانو کود روی باعث افزایش عملکرد دانه و وزن خشک کل شده است.