سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فاطمه معززی – مدرس دانشگاه پیام نور منجیل
جواد ترکمانی – استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز
مهرداد باقری – دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز و هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

در این تحقیق اثرات کوتاهمدت و بلند مدت رشد صادرات محصولات سنتی بر متغیرهای رشد صادرات محصولات غیر سنتی و رشد اقتصادی ( طی دوره (۱۳۴۸-۱۳۸۱ مورد بررسی قرار گرفت . بدین منظور با استفاده از یک سری شاخصها ، اقلام عمده ۱۷) گانه ) صادرات غیر نفتی کشور به صنایع سنتی و صنایع غیر سنتی تقسیم بندی گردید . همچنین چارچوب مدل اقتصادسنجی (VAR) ، با تکیه بر توابع عکس العمل ضربه ای و بکارگیری استراتژی متعامد سازی تحت روش تجزیه چولسکی مورد استفاده قرار گرفت . نتایج این مطالعه نشان داد که :
– از میان اقلام ۱۷ گانه صادرات غیر نفتی کشور، صنایع صادراتی پنبه و کتیرا بعنوان صنایع سنتی و ۱۵ صنعت باقیمانده بعنوان صنایع غیر سنتی شناخته شده اند .
– اثر رشد صادرات کالاهای سنتی بر رشد GDP در کوتاهمدت و بلند مدت مثبت بوده است .
– رشد صادرات کالاهای سنتی هم در کوتاهمدت و هم در بلند مدت رشد صادرات کالاهای غیرسنتی را بهبودبخشیده است.
– نتایجحاصله از تحلیل حساسیت، استحکام نتایج ذکر شده را تأیید نمودند