سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدصادق رشیدی – دانشجوی کارشناسی – دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
عباس ترشیزی – دانشجوی کارشناسی – دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی قاسمی – استاد یاردانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این تحقیق به بررسی خواص پودرهای هگزاگونال فریت باریمBaFe9 Mn1/5 Ti1/5 O19 وBa Fe9 Ti1/5 Co1/5 O و ۱۹ BaFe9 Mn1/5 Co1/5 O19 به عنوان جاذب امواج مایکروویو پرداخت شده است ابتدا پودر فریت های مورد نظر به وسیله روش حالت جامد تولید شده اند . سپس ۸۰ % وزنی پودر فریت تولید شده با پلی وینیل کلرید مخلوط و حرارت داده شد تا ماده مرکب رزین – فریت با ضخامت های ۲/۵mm 2 و mm 1/5 و mm از XRD به منظور شناسایی ساختار نمونه ها استفاده شد . با کمک میکروسکوپ الکترونی، اندازه و مورفولوژی دانه های فریت Ba Fe9 Mn1/5 Ti1/5 O19 موردارزیابی قرار گرفت . دستگاه vibration sample magnetometer به منظور ترسیم حلق ه های پسماند در دمای اتاق به کار گرفته شد . با دستگاه آ نالیزگر بر داری در بازه فرکانسGHz 20-12 تلفات انعکاسرزین- فریت اندازه گیری شد . مشخص شد کهBa Fe9 Mn1/5 Ti1/5 O19 با ضخامت ۲mmرا م یتوان به عنوان جاذب پهن باند امواج مایکروویواستفاده کرد