سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد صادق رشیدی – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
عباس ترشیزی – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی قاسمی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این تحقیق به بررسی خواص پودرهای هگزاگونال فریت باریم BaFe9 Mn1/5 Ti1/5 O19 و Ba Fe9 Ti1/5 Co1/5 O19 وBaFe9 Mn1/5 Co1/5 O19 به عنوان جاذب امواج مایکروویو پرداخت شده است. ابتدا پودر فریت های مورد نظر به وسیله روش حالت جامد تولید شده اند. سپس ۸۰ % وزنی پودر فریت تولید شده با پلی وینیل کلرید مخلوط و حرارت داده شد تا ماده مرکب رزین – فریت با ضخامت های ۱/۵mm و ۲mm و ۲/۵mm تولید شود. از XRD به منظور شناسایی ساختار نمونه ها استفاده شد. با کمک میکروسکوپ الکترونی، اندازه و مورفولوژی دانه های فریت Ba Fe9 Mn1/5 Ti1/5 O19، مورد ارزیابی قرار گرفت. دستگاه vibration sample magnetometer به منظور ترسیم حلقه های پسماند در دمای اتاق به کار گرفته شد. با دستگاه آ نالیزگر برداری در بازه فرکانس ۲۰-۱۲ GHz تلفات انعکاس رزین – فریت اندازه گیری شد. مشخص شد که Ba Fe9 Mn1/5 Ti1/5 O19 با ضخامت ۲mm را میتوان به عنوان جاذب پهن باند امواج مایکروویواستفاده کرد.