سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهران کدخدایان – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی معارفدوست – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه

چکیده:

شکل گیری مطلوب قطعه پس از انجام فرایندهای شکل دهـی از جملـه مـسائلی اسـت کـه محققـان زیـادی را بـهپژوهش در این زمینه ترغیب کرده است . در این مقاله فرایند اکستروژن مـستقیم آلومینیـوم گـرم پروفیـل U و Iشکل در محیط Superforgeبه صورت سه بعدی مورد تحلیل قرار گرفتـه اسـت . در فراینـد از آلیـاژ Al-MgSiاستفاده شده است و تأثیر عواملی نظیر سرعت سنبه و ضریب اصطکاک بر میزان فشار، تنش، کـ رنش پلاسـتیک و دما در طول قطعه و همچنین منحنی نیرو جابجایی سنبه در طول فرایند مورد بررسـی و مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت . نتایج نشان می دهد که با افزایش سرعت پانچ ، نیرو و دما در طول فرایند افـزایش مـی یابـد ، ولـی تغییـرات کـرنش پلاستیک بسیار ناچیز است . همچنین با افزایش ضریب اصطکاک نیرو و دما و تنش مؤثر در طـول فراینـد افـزایش می یابد . تشابه نسبی جواب ها با برخی نتایج عملی موجود نشان داده شده است .