سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمدعلی توکلی زاده – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهیدچمران
سیدمحمود کاشفی پور – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

شاخص های آلودگی را معمولاً با استفاده از معادلة موازنه جرم توسط روش های عددی می توان شبیه سازی نمود . معادلة دینامیکی توازن جرمی در قالب رابطه پخش و انتقال برای حالت تک بعدی، دو بعدی و سه بعدی اساس مدلسازی کیفی آب می باشد . در مدلسازی کیفی تعیین روابط ضریب پخش طولی در رودخانه – ها از موضوعاتی است که مورد توجه محققان زیادی قرار داشته است . روابط تجربی و تئوری بسیاری جهت تخمین مقدار این ضریب پیشنهاد شده است . با این وجود مطالعات بسیاری نیز برروی این ضریب در حال انجام است . انتخاب رابطه مناسب برای ضریب پخشیدگی میتواند در شبیهسازی پارامترهای کیفی نقش موثری داشته باشد . در این تحقیق ابتدا تاثیر ضریب پخشیدگی در شبیهسازی پارامترهای کیفی BOD ، نیتروژن آمونیاکی و اکسیژن محلول مورد بررسی قرار گرفته است . سپس دقت تخمین این ضریب با استفاده از چهار رابطه برای شبیهسازی پارامترهای کیفی مذکور در محدودة ملاثانی تا فارسیات در رودخانه کارون تشریح شده است و در نهایت رابطة مناسب برای هر یک از پارامترهای کیفی برای این محدوده معرفی شده است .