سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر محمودی زنگنه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده عمران و محیط زی
مجتبی صانعی – استادیار مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

از جمله مسائل مهم در طراحی آبشکن ها ، پدیده آبشستگی موضعی دماغه ی آنها می باشد که به علت تنگ شدگی مقطع جریان و وجود گردآبه های قوی بوجود می آید تحقیق حاضر حاصل یک سری آزمایشهای انجام شده در فلوم آزمایشگاهی می باشد در این آزمایشها، الگوی آبشستگی ایجاد شده در اطراف یک دسته آبشکن (۵عدد) به ازای دبی و درصد تنگشدگی های مختلف عرض جریان در مصالح بستر(d50=0/19) میلی متر مورد بررسی قرار گرفت و با یکدیگر مقایسه شده اند که می تواند در طراحی مورد استفاده قرار گیرد.