سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدسعید سیف – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
سیدمیثم موسوی راد – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
سیدحمید سادات حسینی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش های عددی، اثر برخورد نامتقارن شناور به سطح آب بر روی ضربه هیدرودینامیکی وارد بر کف شناور به صورت دوبعدی بررسی شده است . مقطع شناور به صورت Wedge در نظر گرفته شده که یکبار به صورت متقارن و بار دیگر به صورت نامتقارن به سطح آب برخورد می کند . سپس نتایج ناشی از حل این دو مسئله با یکدیگر مقایسه شده اند . بر اساس ارزیابی های فوق نتیجه می شود که تأثیر برخورد نامتقارن بر نیروهای وارد بر سازه شناور دارای اهمیت زیادی است و در طراحی موضعی سازه شناورها باید در نظر گرفته شود . همچنین با حل جریان به صورت عددی و در نظر گرفتن اثر اسپری آب، نیروی ثقل و لزجت نتایج بهتری نسبت به نتایج تحلیلی موجود حاصل شده است .