سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا محمدی – دانشکده مهندسی وعلم مواد دانشگاه صنعتی شریف
علی اکبر ضیایی موید –
عبدالرضا شیخ مهدی مسگر –

چکیده:

در این تحقیق، انواع پوششهای هیدروکسیآپاتیت با میزان بلورینگی و درصد تخلخل متفاوت، به کمک تکنیک پلاسما اسپری به همراه تغییر دو پارامتر توان پلاسما و فاصله اسپری، توسط پودرهیدروکسیآپاتیت با بلورینگی و خلوصبالا بر روی زیرلایۀ آلیاژTi-6Al-4V نشانده شد و چقرمگیشکست و تنش باقیمانده پوششها، قبل و پس از عملیات حرارتی به وسیله روش فرورفتگی ویکرز اندازهگیری گردید. میزان بلورینگی توسط تکنیکXRD و درصدتخلخل به وسیله روش ارشمیدس اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش توان پلاسما و فاصله اسپری، تنشباقیمانده کششی پوشش افزایشمییابد. عملیات حرارتی پوششها باعث افزایش میزان بلورینگی و کاهش تنشباقیمانده شد. با انجام عملیات حرارتی، چقرمگی شکست پوششها غالباًًً با افزایش روبرو گردید هر چند که، چقرمگی شکست پوششهای با حجم بالاتر فازهای ناخالصی در اثر عملیات حرارتی، تا اندازهای کاهشنشان داد. نتیجه گرفته شد که چقرمگی شکست پوششهای هیدروکسیآپاتیت تابع پیچیدهای از میزان بلورینگی و درصد تخلخل است.