سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد تقی زاده – دانشجوی دوره دکتری دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
شمس الدین میردامادی – استاد دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا ابوطالبی – دانشیار دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین عربی – دانشیار دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

پس از یافتن سیکل مناسب ترمومکانیکی برای آلیاژ ۷۰۷۵ ، تأثیر کوئنچ جهت دار بر رفتار پیرسختی ترمومکانیکی ناشی از این سیکل مورد بررسی قرار گرفت . این نوع کوئنچ در نمونه، ایجاد تنشهای ترموالاستیکی می نماید که این تنشها باعث افزایش استعداد زمینه جهت جوانه زنی و به دنبال آن رشد می شوند . البته اثـر آن بـر جوانـه زنـی بیشتر ازرشد بوده است که این تفاوت به ماهیت انرژی محرکه یعنی تنشهای ترموالاستیکی بر می گردد . آزمونهای مکانیکی شامل سختی سنجی، کشش و ریز سختی سنجی بر روی نمونه های پیر سازی شـده صـورت پذیرفت . نتایج حاصل از این آزمون ها نشان داد که کوئنچ جهت دار در مقایسه با کوئنچ معمـولی باعـث کـاهش زمان پیر سازی به میزان ۳۴ درصد، افزایش طول نسبی به میزان ۲۶ درصد و افزایش استحکام کشـشی بـه میـزان ۷ درصد گردیده است . نتایج حاصل از شکست نگاری نشان داد که در اثر کوئنچ جهت دار، تنشهای چند محـوره در آزمون کشش به حالت تنشهای تک محوره با شکست ۴۵ درجه متمایل می گردد . شکست نگاری توسط میکروسکوپ الکترونی نشان داد که این حالت شکست مربوط به توزیع بیـشتر جوانـه هـا و تغییر مکانیزم شکست حاصل از این نوع توزیع بوده است .