سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا حسناقلی – عضو هیئت علمی (استادیار)، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
مهدی میراب زاده – دانشیار و استادیار گروه آبیاری دانشگاه تهران. کرج، دانشکده کشاورزی و م
عبدالمجید لیاقت – دانشیار و استادیار گروه آبیاری دانشگاه تهران. کرج، دانشکده کشاورزی و م

چکیده:

با توجه به حاکم بودن اقلیم خشک و نیمه خشک بر گستره پهناوری از ایران و کمبود شدید آب در بسیاری از مناطق کشور، ام وزه کاربرد مجدد آبهای با کیفیت نه چندان مطلوب و فاضلابها مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا غنی سازی آبخوانهای زیرزمینی با کاربری کشاورزی توسط عملیات تغذیه مصنوعی با استفاده از فاضلاب و پساب، جزء روشهای عملی و قابل توصیه به حساب میآید. لذا با عنایت به لزوم اجرای تحقیقات محلی برای یافتن راهبردهای مدیریتی مناسب جهت بهره برداری بهینه از سیستم تغذیه مصنوعی و منطبق با شرایط هر منطقه، تحقیقاتی در استان تهران به انجام ٠ متر ساخته شد تا شرایط / رسید. به همین منظور سه ستون استوانهای شکل به ارتفاع دو متر و قطر ٦وضچههای تغذیه مصنوعی را به صورت فیزیکی شبیه سازی نمایند. ستون ها از خاک عمقی با بافت ماسه رسی سیلتی پر شد و با بهره گیری از پساب تصفیه شده فاضلاب خانگی شهرک اکباتان، جمعًا سه گزینه مدیریتی متفاوت از نظر طول مدت دوره غرقابی – خشکی در خارج از فصل زراعی به ستونها اعمال گردید. در این شرایط میزان انتقال املاح، ازت و آلایندههای بیولوژیکی به عمق خاک و تغییرات آبگذری با گذشت زمان بررسی شد. گزینههای مدیریتی اعمال شده شامل غرقابی بلند مدت (دائم)، غرقابی کوتاه مدت ( ١٢ ساعت غرقابی و ١٢ ساعت خشکی) و غرقابی میان مدت (یک هفته غرقابی و یک هفته خشکی) بود. مدت زمان اعمال شرایط غرقابی در تمامی گزینههای مدیریتی فوق بگونهای انتخاب گردید تا حجم نسبتًا ثابتی از پساب، در طول مدت اجرای آزمایش از تمامی ستونها عبور نماید.