سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیما میرزائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
علی بیت الهی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید شبستری – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
فرزاد شهری – استادیار دانشگاه صنایع و معادن ایران

چکیده:

در این پژوهش تأثیر عملیات حرارتی بر خواص مغناطیسی و ساختار سامانه‌های مغناطیسی آلیاژ نانوکریستالین نرم مغناطیس Fe72Si12.5B9Nb3Cu1Al1.5Ge1 بررسی شده است. نمونه‌های آمورف تهیه شده با استفاده از تکنیک چرخ مذاب به مدت زمان‌های ۱، ۳، ۱۰ و ۳۰ دقیقه تحت عملیات حرارتی آنیلینگ قرار گرفته و سپس با استفاده از تکنیک‌هایی نظیر MFM و هیسترزیس گراف مطالعه شدند. ریزساختار حاصل، شامل نانوکریستال‌های فرومغناطیس Fe3Si احاطه شده در زمینه‌ی آمورف بود. بیشترین نفوذپذیری و آهنربایش اشباع و کمترین وادارندگی و انیزوتروپی مگنتوکریستالین برای نمونه‌ی آنیل شده به مدت ۱۰ دقیقه به دست آمد. همچنین ارتباط بین خواص مغناطیسی و ساختار سامانه‌ها برای نمونه‌های مختلف بررسی شده است.