سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته سمیعی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
کیوان رئیسی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در پژوهش حاضر، پوشش زیر کونیا (ZrO(2 به روش رسوب دهی الکتریکی با جریان پالس بر روی زیر لایه فولاد زنگ نزن ۳۱۶ ال با آماده سازی سطح مکانیکی رسوب داده شد. فرآیند پوشش دهی در دمای محیط و تحت چگالی جریان ( ۱/۷mA/cm(2 انجام شد. جهت ارزیابی تأثیر دمای عملیات حرارتی بر عملکرد پوشش زیرکونیا، سه دمای ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰˚C انتخاب شدند. بررسی مورفولوژی پوشش های عملیات حرارتی شده نشان داد که دمای ۴۰۰˚C، منجر به ایجاد یک مورفولوژی همگن و یکنواخت می شود. به منظور بررسی رفتار خوردگی پوشش ها، آزمون پولاریزاسیون تافل در محیط ۳/۵% NaCl انجام شد و مشخص کرد که دمای عملیات حرارتی پوشش و متعاقباً مورفولوژی پوشش نقش تعیین کننده ای بر عملکرد خوردگی آن دارد. پوشش عملیات حرارتی شده در دمای ۴۰۰˚C کمترین نرخ خوردگی فولاد زمینه را ارائه کرد و نشان داد که این پوشش می تواند به صورت یک صد فیزیکی در برابر خوردگی زیر لایه عمل کند که این امر به یکنواختی و همگنی پوشش نسبت داده شد.