سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدجلیل نوربخشیان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری
علی مرشدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

چکیده:

از گیاه شبدر ایرانـی(Trifolium Resupinatum L) عمـدتاً به عنوان تو لید علوفه در مزارع و مراتع در تـک کشـتی و کشـت مخلوط استفاده می شود . این گیـاه ، یکسـاله و بـومی کشـورهای
ایران، ترکیه، افغانستان و عراق می باشد . مقدار مصـرف بـذر در گیاهان علوفه ای با توجه به هدف و شـرایط تولیـد متفـاوت مـی باشد . میزان مصرف بذر شبدر در هکتار به گونه، کشت مخلوط یـا
تک کشتی این گیـاه، روش کاشـت، شـرایط بسـتر بـذر و سـایر عوامل بستگی دارد (۲) عملکرد و صفات زراعـی گیاهـان علوفـه ای در چین هـای مختلـف تحـت تـ أثیر شـرایط مـ ـزرعه و زمـان
بـرداشت ق ـرار می گیرد و ممکن است در چین های مختلف ایـن ویژگی ها متفاوت باشـند . روش کشـت شـبد ر ایرانـی در اسـتان چهارمحال وبختیاری عمدت ا در شرایط عدم آماده سازی زمین می
باشد و میـزان مصـرف بـذر آن بـیش از ۵۰ کیلـوگرم در هکتـار گزارش شده است . از اهداف این بررسی تعیین عملکـرد علوفـه و میزان پروتئین و سایر صفات در چـین هـای مختلـف در سـطوح
مقادیر مختلف بذر و شرایط آماده سازی زمین بود .