سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوشین مشهدی علی یساول – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده معدن، متالورژی ونفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزاد محبوبی – استادیار دانشکده معدن، متالورژی ونفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

نیتروژن ده ی پلاسما یی به منظور بهبود مقاومت سا یش، استحکام خستگ ی و همچنین مقاومـت خـوردگ ی قطعـات فولادی انجام می گیرد . اکـس یژن دهـ ی قطعـات نیتـروژن دهـی شـده منجـر بـه افـزایش بیـشتر مقاومـت خـوردگ ی می گـردد . هـدف از انجـام ایـن پـژوهش بررسـی رفتـار فـولاد AISI 4130 در عملیـات نیتـروژن – اکـسیژن دهـی پلاسمایی می باشد . بدین منظور عملیات نیتروژن ده ی پلاسمایی در فشار ۴ mbar دمـای ۵۵۰ ° C بـا ترک یـ ب گـاز یN2/H2 ساعت انجـام شـد . سـپس عمل یـ ات اکـس یژن دهـ ی بلافاصـله پـس از عمل یـ ات ۵ و به مدت ۳ به ۱ به نسبت نیتروژن ده ی، با تغ ییر ترک یـ ب گـاز ی بـه نـسبت هـای ۱/۹ ، O2/H2 :1/3 و ۱۰۰ درصـد O2 ، در دماهـا ی ۴۰۰ ° C و۵۰۰ ° C به مدت ۱ساعت صورت گرفت . آزمایش های XRD ، سـخت ی سـنج ی، SEM و ارزیـابی خـوردگ ی رو ینمونه های عملیات شده انجام گرفت . بررسی نتا یج بدست آمده نشان داد با انجام عمل یات دوتا یی اکس یژن ده ی – نیتروژن ده ی پلاسمایی با نسبت گـازی O2/H2 :1/3و دمــای اکــسیژن دهــی۵۰۰ ° Cبیــشتری تــشکیل شــده و مقاومــت خــوردگی بیــشتری Fe3O4 فــاز (۰ / ۲۲۴ mpy ) نسبت به نمونه نیتروژن دهی شده (۱۲ / ۳ mpy )حاصل گردید