سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانش
سعید حشمتی منش – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
محمود نیلی احمد آبادی – استاد گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

آلیاژهای اینترمتالیک Ti-Al بر پایه فاز γ ، به دلیل دارا بـودن سـاختار بلـوری مـنظم ) ) ordered تـا نزدیکـی نقطـه ذوب، استحکام خود را حفظ می کنند . در دمای بالا ، خواص خوبی از خود نشان می دهند . در ایـن تح قیـق ، آلیـاژ Ti-Al-Cr از مــواد اولیــه خــالص تجــاری در کــوره ذوب مجــدد قوســی تحــت خــلاء تهیــه شــد . جهــت کــاهشجدایش های بین دندریتی و هموژن شدن ریزساختار، عملیات همگن سازی در دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد انجام گردید . بررسیهای ریزساختار نشان داد که عملیات حرارتـی انجـام شـده سـب ب جوانـه زنـی دانـه هـای γ و رشـد لایههای γ و α۲ از طریق مکانیزم رشد غیـر پیوسـته مـی شـود . از آن جـایی کـه رشـد غیـر پیوسـته از طریـق نفـوذ مرزدانهای رخ میدهد، به همگن تر شدن بهتر آلیاژ کمک میکند