سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی کشاورزی – دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد
عاطفه کشاورزی – دانشجوی کارشناسیارشد خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
داوود اخضری – دانشجوی کارشناسیارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم کشاورزی و من

چکیده:

نیتروژن یکی از عناصر غذایی ضروری برای رشد گیاهان است . کمبود این عنـصر بـه طـور گـسترده ای در کـشاورزی دنیـا باعث افت عملکرد محصولات زراعی شده است . نیتروژن ملکولی ) ۴/۵ ( N2 اتمسفر را تشکیل می دهد . در این مطالعه تأثیر عناصر سنگین روی، مس و کادمیم بر تثبیت بیولوژیک نیتروژن در گیاهان شبدر و بادام زمینی بررسـی شـد . تیمارهـا شـامل غلظت های ۰ ، ۲۰ ، ۴۰ ، ۶۰ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰ و ۲۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن خاک خشک عناصر روی و مس و غلظت های ۰ ، ۲ ، ۴ ، ۶ ، ۱۰ ، ۱۵ و ۲۵ میلی گرم بر کیلوگرم وزن خاک خشک عنصر کادمیم به همراه یک تیمار شاهد بدون تلقیح باکتری و دارای کود اوره بود . بذرها در گلدان هایی با خاک لوم رسی سیلتی استریل شده، کشت شدند . پس از جوانه زنـی بـذرها، ایزوله های خالص تهیه شده از باکتری ها تلقیح شدند . در مرحله ۲ برگی تیمارها اعمال شدند . سپس پارامترهای وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، میزان نیتروژن کل گیاه و تعداد برگ هر تیمار اندازهگیری شد و نتایج نشان داد که سـمیت عنصر کادمیم نسبت به روی و مس صدمه شدیدتری به این دو گیاه وارد آورد . افزایش غلظت عناصـر روی و مـس تـا ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم خاک خشک باعث افزایش معنی دار ) P =0,05) پارامترهای اندازه گیری شـده نـسبت بـه تیمـار شـاهد شد .