سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عبدالامیر محیسنی – اعضای هیأت علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد
مختار اشادی – اعضای هیأت علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد
محمد شاهوردی – محقق ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد
احمد پیرهادی‌ده‌علیخانی – محقق ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد

چکیده:

لوبیا با حدود ۲۲۵۰۰ هکتار، یکی از مهمترین محصولات زراعی در استان لرستان بخصوص در شهرستانهای بروجرد ازنا، الیگودرز و دورود محسوب می‌گردد و در این مناطق کنه تارتن دونقطه‌ای (Tetranychus urticae) به عنوان مهمترین آفت به حساب می‌آید. به منظور بررسی تأثیر عناصر غذایی پرمصرف (ازت، فسفر و پتاسیم) بر کنترل کنه تارتن و همچنین تأثیر آن بر مشخصه‌های زراعی لوبیا، در سال ۸۱ دو آزمایش جداگانه (سمپاشی شده و سمپاشی نشده) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد انجام گرفت. در این تحقیق لوبیا قرمز رقم درخشان در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل در سه سطح ازت (۰، ۵۰ و ۶۵ کیلوگرم در هکتار)، سه سطح فسفر (۰ ، ۱۰۰ و ۱۳۰ کیلوگرم در هکتار) و دو سطح پتاسیم (۰ و ۵۰ کیلوگرم در هکتار) کشت گردید. نتایج بررسی‌ها نشان داد که در دهه اول شهریور در سطح تغذیه‌ای N2 جمعیت کنه به شکل معنی‌داری بیش از N0 بود. بررسی اثرات اصلی عناصر غذایی فسفر (در دهه اول مرداد) و پتاسیم (در هفته اول شهریور) نشان داد که با افزایش میزان مصرف فسفر و پتاسیم جمعیت کنه تارتن به شکل معنی‌داری کاهش یافت. همچنین بررسی مشخصه‌های زراعی نشان داد که سطوح مختلف ازت و فسفر تأثیر معنی‌داری بر مشخصه‌های عملکرد در محصول، تعداد غلاف در گیاه، وزن ۱۰۰ دانهو وزن خشک نداشت. در صورتیکه افزایش میزان پتاسیم در سطح غذایی P0K2 و تیمار کودی N1P0K2 باعث افزایش معنی‌دار تعداد غلاف در بوته شده است.