سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داود عزیزیان – گروه برق دانشکدة مهندسی دانشگاه زنجان – مؤسسة تحقیقات ترانسفورماتور
ابراهیم رحیم پور – گروه برق دانشکدة مهندسی دانشگاه زنجان – مؤسسة تحقیقات ترانسفورماتور

چکیده:

ترانسفورماتورهای خشک ًمخصوصا انواع رزینی آنهـا امـروزه بطور قابل ملاحظه ای مورد توجه قرار گرفتـه انـد و مشخصـة ضد آتش، آنها را به یـک گزینـة مطلـوب جهـت اسـتفاده در مناطق مسکونی و بیمارستانها تبـدیل کـرده اسـت . بـا وجـود محاســنی کــه اینگونــه از ترانســفورماتورها دارنــد، مشخصــة حرارتی آنها بدلیل استفاده از رزین، بسیار نامطلوب می باشـد . بنابراین بسیار مهم اسـت کـه رفتـار حرارتـی ترانسـفورماتور خشک رزینی در شرایط مختلف مورد بررسی قـرار گیـرد . در این مقاله پس از مدل کردن رفتار حرارتی، نتـایج مـدل بـرای یــک ترانســفورماتور نمونــه بــا قــدرت ۸۰۰ kVA ، بــا نتــایج اندازه گیری شده در آزمایشگاه مقایسه می شـود . عـلاوه بـر آن دماهــای متوســط پــیش بینــی شــده توســط مدلســازی بــرای ترانسفورماتورهای مختلـف ارائـه و بـا مقـادیر آزمایشـگاه ی مقایسه شده اند . در انتها نیز تأثیر عوامل و پارامترهای مختلـف بر روی توزیع درجه حرارت در اینگونـه از ترانسـفورماتورها مورد بررسی قرار می گیرد.