سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی حسین‌لو – شرکت کالای الکتریک
فرامرز افشارطارمی – شرکت کالای الکتریک

چکیده:

برای تولید فوم از پلیمرهای مختلف، پلیمر مورد استفاده، بایستی دارای استحکام مذاب کافی باشد. برخی از گریدهایپلیمرهای مختلف مورد استفاده، بدون استفاده از عوامل شبکه ای کننده دارای چنین استحکام مذابی می باشند؛ اما برای گریدهای دیگر از عوامل شبکه ای کننده استفاده می شود تا با ایجاد پیوندهای عرضی بین زنجیرهای پلیمر، استحکام مذاب کافی، ایجاد شود. بسیاری از عوامل شبکه ای کننده شیمیایی، با تولید رادیکالهای آزاد، موجب ایجاد پیوندهای عرضی در زنجیرهای پلیمری می شوند؛ اما عوامل پفزای شیمیایی نیز، برای تولید گاز دچار تجزیه شیمیایی شده و در مرحله گذار
واکنش تجزیه، رادیکالهای آزاد ناپایداری تولید می کنند. از آنجا که تا کنون در مورد تأثیر این رادیکالهای ناپایدار بر روی زنجیرهای پلیمری مطالعه خاصی نشده بود، در این کار با استفاده از پلیمر پلی اتیلن و یک نوع عامل پفزای شیمیایی و یک نوع عامل شبکه ای کننده پروکسیدی، این امر مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که رادیکالهای حاصل از عامل پفزا در حضور عامل شبکه ای کننده پروکسیدی موجب افزایش میزان شبکه ای شدن پلیمر می شوند، در صورتیکه این رادیکالها بطور منفرد اثری بر روی زنجیرهای پلیمری ندارند.