سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی ابوالحسنی سورکی –
غلامحسین ابراهیمی پور –

چکیده:

میزان مصرف نفت خام توسط دو سویه باکتریایی PG01 و PG02 جداسازی شده از رسوبات خلیج فارس در غلظتهای مختلف ازت و فسفر مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تعیین غلظتهای بهینه منابع N و P در مصرف هیدروکربنهای نفتی، باکتریها در محیط پایه معدنی حاوی نفت خام بعنوان تنها منبع کربن و با غلظتهای مختلف کلرید آمونیوم (منبع ازت) و فسفات بی سدیک (منبع فسفر) کشت داده شدند. انکوباسیون در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد و بر روی شیکر ۱۵۰ دور در دقیقه به مدت ۵ روز صورت گرفت. میزان پروتئین کل تولید شده، به عنوان شاخصی از مصرف نفت، نشان داد که بهینه غلظتهای منابع ازت و فسفر برای تجزیه هیدروکربنهای نفتی توسط سویه PG01 به ترتیب معادل ۰/۱۴۶ گرم کلرید آمونیوم و۰/۰۲۴ گرم فسفات بی سدیکو برای سویه PG02 معادل ۰/۲۴۴ گرم کلرید آمونیوم و ۰/۰۲۴ گرم فسفات بی سدیک به ازای یک گرم نفت خام می‌باشد.