سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی روزرخ – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
کاظم قاسمی گلعذانی – اعضاء هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
عزیز جوانشیر – اعضاء هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

برای بررسی تاثیر فرسودگی بذر بر سبز کردن ، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود (جم وکاکا) تحت شرایط آبیاری کامل ومحدود آزمایشهایی در سال ۷۷-۱۳۷۶ در دانشگاه تبریز به اجرا در آمد . بذر های دو رقم نخود هر کدام به سه سطح فرسودگی (۱Vو۲Vو۳V)تقسیم گردیدند و مطالعات آزمایشگاهی و مزرعه ای روی آنها انجام گردید . کلیه صفات در بذرهای قوی (۱V) بطور معنی داری برتر از بذرهای فرسوده (۳Vو۲V) بودند . اثر آبیاری نیز بر روی صفات مزرعه ای بجز تعداد دانه در نیام معنی دار بود. بررسی همبستگی صفات مورد مطالعه نشان داد که از میان آزمونهای قدرت بذر ، هدایت الکتریکی مواد نشت یافته از بذرها و سرعت جوانه زنی همبستگی معنی داری با عملکرد دانه نشان دادند . در نتیجه این دو آزمون از قابلیت بالایی برای پیش بینی عملکرد مزرعه ای نخود برخوردار می باشند .