سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
منیره محمدی طبایی – دانشجوی کارشناسی شهرسازی
پریا مظاهری – دانشجوی کارشناسی شهرسازی
پریسا صناعی – دانشجوی کارشناسی شهرسازی

چکیده:
جهانی شدن به عنوان یکی از موضوعات مرتبط با مدیریت شهری محیط یگانه ای را برای همه کشورهای جهان به وجود می آورد که در آن پیوندهای بین المللی به حداکثر رسیده اند یکی از تاثیرات مهم این پدیده بر حوزه حساس فرهنگ است بدین ترتیب با فروریزی مرزها برخورد فرهنگ ها با یکدیگر و با فرهنگ جهانی حاصل می شود از مسائل مطرح شده در بحث جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن دو دیدگاه ارائه می شود برداشت اول این که جهانی شدن به معنای از دست رفتن فرهنگ های بومی نیست بلکه به معنای از دست رفتن مرزبندی های مصنوعی است و امکان رشد و خلاقیت در آن ها افزایش می یابد. دوم اینکه در شرایط جهانی شدن فرهنگ های بومی و جهانی نقش مکملی برای یکدیگر بازی کرده و در روح تکثر فرهنگی جهت حل مشکلات بشری نقش بزرگی ایفا می کنند . هدف از این پژوهش بررسی پتانسیل های کشورهای در حال توسعه نظیر ایران به منظور جهانی شدن فرهنگ و سنن آنهاست تا فرهنگ های بومی بتوانند عناصر کارآمد فرهنگ جهانی را شناسایی و تحلیل کرده و با جذب آن در فرهنگ ملی خود به همپایی با آن برآیند. با توجه به این که کشور ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در جهان شناخته می شود این سوال مطرح می گردد که آیا فرهنگ های بومی ایران می توانند با فرهنگ جهانی منطبق شود و خود را سازگار نمایند؟ انتظار می رود که کشور ایران با تاثیرپذیری از فرهنگ جهانی دچار کجروی فرهنگی نشده و فرهنگ های خاص و باستانی خود بر دیگر فرهنگ ها تاثیر بگذارد و ماندگاری خود را در گستره فرهنگ جهان حفظ نماید.