سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

منصور فربد – گروه فیزیک، دانشکدة علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدمهدی حسنی متین – گروه فیزیک، دانشکدة علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
ایرج کاظمی نژاد – گروه فیزیک، دانشکدة علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این کار تحقیقاتی نانولولههای کربنی به روش قوس الکتریکی تولید گردیدند ، در این روش با ایجاد قوس الکتریکی بین دو میلهی گرافیتی در حضور گاز آرگون و گاز هلیم نمونههایی در فشارها و جریانهای مختلف ساخته شد، که این نمونهها توسط تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM و همچنین الگوی پراش XRD مورد شناسایی قرار گرفت، آزمایشها نشان میدهد که میزان تولید نانولولههای کربنی در فشار و جریان ۴۰-۴۵ آمپر و در اتمسفر آرگون بیشترین بوده است .