سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی امیری نژاد – گروه مهندسی شیمی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
سوسن روشن ضمیر – دانشکده ی مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
محمدحسن ایکانی – پژوهشکده صنایع شیمیایی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تهران
سیدسیاوش مدائنی – گروه مهندسی شیمی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده:

در این تحقــیق بـه مطـــالعه آزمایشـــگاهی اثـر فشـــــار عملـــیاتی بر عملکـرد پیــل ســوختی غشــاء مبادله کننـده یـون ) Proton Exchange Membrane Fuel Cell) پرداختـه شد . یک مجموعه الکترود غشاء به ایـن منظـور سـاخته و در سخت افزار و دستگاه تست پیل سوختی پلیمری به کار گرفته شد . شرایط مختلف اثر افزایش همزمان فشارهای عملیاتی آند و کاتد، افزایش فشار کاتد نسبت به فشار آند و بـه عکـس در دو حالت خشک و مرطـوب بـودن گازهـای واکنشـگر مـورد بررسی قرار گرفت . نتایج آزمایشگاهی نشـان داد کـه افـزایش فشارهای عملیاتی کاتد و آند، بهبود در عملکرد پیل سـوختی را به واسطه افزایش نفوذ و کاهش انتقال جرم نشان مـی دهـد . علاوه بر آن اثر افزایش فشار کاتد نسب ت به آنـد موجـب بـالا رفتن عملکرد پیل، خصوصاً در چگالی جریان های بالا، در اثر نفوذ آب تولیدی از سمت کاتد به آند به وسیله مکانیسم نفوذ معکوس و مرطوب شدن غشاء و نیـز بهبـود واکـنش احیـایاکسیژن به واسطه افزایش فشار جزیی اکسیژن مـی گـردد . در حالت خشک بودن گازهای واکن شگر، بهبـودی عملکـرد پیـل بیشتر نمایان است .