سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان امینی کهریزسنگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مواد
رضا ابراهیمی کهریزسنگی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
امیرعباس نوربخش – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

در این تحقیق تأثیر فعال سازی مکانیکی بر روی سینتیک استحاله منوکلنیک به تتراگونال در زیرکونیا بررسی گرد ید. بدین منظور زیرکونیا در یک آسیاب گلوله ای سیاره ای در زمانهای مختلف با نسبت گلوله به بار ۲۰ آسیاب گردید و تغییرات ساختاری در زیرکونیا با استفاده ازروشXRD مورد ارزیابیقرار گرفت .نتایج بدست آمده نشان داد که فعال سازی مکا نیکی می تواندباعث ت غیی رات ساختاری زیرکونیا در دمای م حیط گرددبه طور یکه در نمونه زیرکونیا با ساختار اولیه منوکلنیک پس از ۵ و ۶۰ ساعت آسیاب کاری به ترتیب ۱۵ و ۱۰۰ درصد ساختار منوکلنیک به تتراگونال تبدیل شده است