سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
احمد عباسی نژاد – عضو هیأت علمی، گروه مدیریت ، دانشگاه پیام نور

چکیده:
این مقاله با هدف تعیین رابطه بین گسترش بازاریابی نوین به وسیله اینترنت بر فروش،تبلیغات و ایجاد بازار جدید کالاها، جامعه آماری شامل تجار عضو اتاق بازرگانی شهرستان آبادان که بعنوان نمونه ۰۱۱ نفری به روش تصادفی ساده انتخاب شده است.ابزار گردآوریاطلاعات یک پرسشنامه سه بخشی که در کل ۲۲ سؤال در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت با پایایی ۲۵۲ /. در بین اعضای نمونه توزیع شد روش های آماریآزمون کلموگروف- اسمیرنوف آزمونTیک نمونه ای ازمون فریدمن همبستگی پیرسن به ترتیب جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها ، منظور بررسی فرضیه های تحقیق، جهت اولویت بندی مؤلفه و معنی داری بین متغیرهای پژوهش استفاده شده است. همچنین نتایج به ترتیب نشان داد که متغیرهای فروش کالاها از طریق اینترنت، تبلیغات کالاها در اینترنت و ایجاد بازار جدید کالا رابطه معنی داری وجود ندارد. از اعم نتایج پژوهش حاکی است که آزمون t جهت تعیین وضعیت میانگین فروش، تبلیغات و ایجاد بازار کالاها در جامعه مورد تحقیق از وضعیت مطلوبی برخوردار است. در آزمون فریدمن بین میانگین رتبه متغیرهای مستقل فروش از طریق اینترنت و ایجاد بازار جدید کالاها به ترتیب بیشترین و کمترین مقادیر رتبه ای را به خود اختصاص دادند. همچنین بین فناوری اطلاعات و متغیرهای فروش از طریق اینترنت، تبلیغات از طریق اینترنت و ایجاد بازار جدید کالاها همبستگی مثبت و رابطه معنی داری وجود دارد.