سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
مرضیه یوسفیان متهور – دانشجوی کارشناسی ارشد، – MBA، مدیرت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سمنان
داوود فیض – دانشیار، دکتری و مدیرت استراتژیک، مدیرت بازرگانی، دانشکده مدیرت و اقتصاد، دانشگاه سمنان
محدثه میرزایی – کارشناسی ارشد، – MBA، مدیریت، اقتصاد و مدیریت، دانشگاه شاهرود

چکیده:
چشم انداز قابلیت های پویا با توجه به این موضوع که ایجاد منابع جدیدو تغییر نگرش در منابع موجود در محیط متغیر کنونی تا چه اندازه ارزشمند است و با توجه به جهانی شدن رقابت‎ها شرکت ها به دنبال فرصت ها در محیط بیرونی و جذب و حفظ مشتریان هستند. با توجه به اهمیت مدیریت مشتری این پژوهش به دنبال بررسی اثر قابلیت های پویایی بر جذب و حفظ مشتری است که در آن برای قابلیت های پویایی ۵ بعد قابلیت های داخلی، خارجی، نوآوری، انطباقی و همراستایی در نظر گرفته شده است. این پژوهش در صنعت مواد غذایی که صنعتی رقابتی است بررسی شده است. اطلاعات از طریق پرسشنامه و مطالعه کتابخانه ای به دست آمده اند و پرسشنامه در میان کارشناسان و کارشناسان ارشد و مدیران این صنعت توزیع و جمع آوری شده است و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مدل های اندازه گیری به دست آمد و مدل مفهومی نیز با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به دست آمده است. بررسی ها نشان می دهد که قابلیت های پویا بر جذب و حفظ مشتری تأثیر دارد و از میان ابعاد قابلیت های پویا، قابلیت استراتژیک بیشترین اثر را بر جذب و حفظ مشتری دارد.